Amandla

Girl

名字意思

Amandla的中文译名为阿曼德拉,有力量的意思,一般用作女生名字,源自非洲语,在《NameChef热门名字排行榜》排名1000名以外,在《美国婴儿名字排行榜》排名1000名以外。

中文译名

阿曼德拉

来源

Amandla源自非洲语。

性别

Amandla通常用作女生名字。

音节

3

与Amandla相关的列表或排行榜

搜寻名字

Bedtime Stories
每日一个睡前故事,与孩子共享温馨时光
想收到NameChef的最新资讯吗?

想收到NameChef的最新资讯吗?

请追踪我们的Facebook专页Instagram专页Youtube频道