Liv

Girl
LIV 封面、盾牌、生命。

名字意思

Liv的中文译名为丽芙,有封面、盾牌、生命的意思,一般用作女生名字,源自斯堪的纳维亚诸语言。Liv的发音为LIV(下方可聆听真人发音),在《NameChef热门名字排行榜》中排名前1000,在《2021美国婴儿名字排行榜》中排名前750。

中文译名

丽芙

来源

Liv源自斯堪的纳维亚诸语言。

性别

Liv通常用作女生名字。

发音

LIV (聆听)

音节

1

Liv历年排名

资料来源: 美国社会安全局

搜寻名字

想收到NameChef的最新资讯吗?

请追踪我们的Facebook专页Instagram专页Youtube频道