Umay

Girl

名字意思

Umay的中文译名为乌迈,有希望的意思,一般用作女生名字,源自土耳其语,在《NameChef热门名字排行榜》排名1000名以外,在《美国婴儿名字排行榜》排名1000名以外。

中文译名

乌迈

来源

Umay源自土耳其语。

性别

Umay通常用作女生名字。

与Umay相关的列表或排行榜

搜寻名字

想收到NameChef的最新资讯吗?

想收到NameChef的最新资讯吗?

请追踪我们的Facebook专页Instagram专页Youtube频道