Ximena

Girl
he-MEH-nah / shee-MEH-nah 아들

의미

아들

성별

여성

발음

he-MEH-nah / shee-MEH-nah (듣다)

음절

3

미국에서의 순위

Source: Social Security Administration