Abbot

Girl
ab-ut 司祭、父、または修道院長

意味

司祭、父、または修道院長

성별

줄인 이름

Ab, Abe, Abo, Abs, Bot

다른 형태

Abbott

발음

ab-ut (聞く)

音節

2

関連する名前のリスト