Priam

Boy
prahy-um

性別

発音

prahy-um (聞く)

音節

2

関連する名前のリスト