Drew

Boy Girl
droo 맨리와 용감한

의미

맨리와 용감한

성별

성별 / 여성

발음

droo (듣다)

음절

1

인기곡

미국에서의 순위

Source: Social Security Administration