Nasa

Boy Girl
Nah-Sah 미국 항공 우주국

의미

미국 항공 우주국

성별

성별 / 여성

발음

Nah-Sah (듣다)

음절

2