Saga

Girl
sah-guh 시어

의미

시어

성별

여성

발음

sah-guh (듣다)

음절

2