Ailish

Girl

名字意思

Ailish的中文译名为艾利舍,有贵族亲属的意思,一般用作女生名字,源自苏格兰语,在《NameChef热门名字排行榜》排名1000名以外,在《美国婴儿名字排行榜》排名1000名以外。

中文译名

艾利舍

来源

Ailish源自苏格兰语。

性别

Ailish通常用作女生名字。

音节

2

与Ailish相关的列表或排行榜

搜寻名字

想收到NameChef的最新资讯吗?

请追踪我们的Facebook专页Instagram专页Youtube频道