Pandora

Girl
pan-DOHR-ә 礼物。

名字意思

Pandora的中文译名为潘多拉,有礼物的意思,一般用作女生名字,源自希腊文。Pandora的发音为pan-DOHR-ә(下方可聆听真人发音),在《1952美国婴儿名字排行榜》中排名前1000,在《NameChef热门名字排行榜》排名1000名以外。

中文译名

潘多拉

来源

Pandora源自希腊文。

性别

Pandora通常用作女生名字。

发音

pan-DOHR-ә (聆听)


音节

3

Pandora历年排名

资料来源: 美国社会安全局

搜寻名字

想收到NameChef的最新资讯吗?

请追踪我们的Facebook专页Instagram专页Youtube频道